Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen en verkopen vanwege vzw Vlaamse Zwemfederatie aan zwemsportclubs en andere klanten. De medecontractant erkent, door het loutere feit van een bestelling of aankoop, kennis ervan te hebben genomen en ze te aanvaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Algemeen

De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering. Bepaalde diensten of producten van de vzw Vlaamse Zwemfederatie zijn betalend. In dat geval staat de kostprijs vermeld voor leden en niet-leden. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en verzendingskosten (tenzij anders vermeld). Als er meer interesse is dan plaatsen om deel te nemen, krijgen leden voorrang op niet-leden om deel te nemen.

Betalingsvoorwaarden

Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van de vzw Vlaamse Zwemfederatie, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht. Behoudens anders uitdrukkelijk bepaald, bedraagt deze betalingstermijn dertig (30) dagen.

Vragen of opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden aan info@zwemfed.be.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest berekend worden van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag. Bovendien worden volgende herinneringskosten in rekening gebracht:

  • 1ste herinnering wordt verstuurd zonder extra kosten
  • 2de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost boven op het origineel factuurbedrag van € 5
  • 3de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost boven op het origineel factuurbedrag van € 10
  • Alle bijkomende herinneringen hierna worden aangetekend verstuurd met een extra herinneringskost van € 10 per herinnering.

Levering

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging en voor zover de betaling volledig is. Vertraging bij de levering kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de overeenkomst, noch de betaling van een schadevergoeding, met zich meebrengen. Indien het niet mogelijk is om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht.

De bestelde producten worden geleverd op risico van de koper. Klachten of bezwaren m.b.t. gedane leveringen dienen, om met geldigheid onderzocht te kunnen worden, schriftelijk en aangetekend gedaan binnen de acht (8) dagen na de levering of, in geval van verborgen gebreken, binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan en ten laatste zes (6) maanden na de levering.

Herroeping

Ingeval van ‘verkoop op afstand’ zoals bedoeld in art. VI.47 en volgende van het Wetboek Economisch Recht heeft de koper gedurende veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de aankoop, het recht om van de aankoop af te zien. Desgevallend worden de goederen in hun oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd teruggestuurd.

Voor evenementen waarvoor ingeschreven werd via de website geldt deze herroepingstermijn zonder afbreuk te doen aan de specifieke annuleringsvoorwaarden voor evenementen hierna bepaald.

Intellectuele eigendom

De vzw Vlaamse Zwemfederatie blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar website en al haar producten, alsook enig ander element waarop een intellectueel eigendomsrecht rust. Het is bovendien verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vzw Vlaamse Zwemfederatie, rechtstreeks dan wel via een derde, enig onderdeel van deze producten geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verspreiden op eender welke drager (op papier of digitaal).

Portretrecht

Schrijf je in voor een evenement van de vzw Vlaamse Zwemfederatie, dan geef je toestemming dat er tijdens het evenement foto's genomen worden.

Van webinars kan eventueel een opname gemaakt worden om deelnemers in staat te stellen deze terug te bekijken. Dit zal steeds vooraf aangegeven worden, en bij het starten van de opname nogmaals vermeld worden. Het staat iedereen vrij microfoon en/of camera uit te schakelen. Indien het platform dit toelaat wordt enkel een opname gedaan van de persoon die de webinar geeft.

Als deelnemer verklaar je je akkoord dat de vzw Vlaamse Zwemfederatie deze beelden online mag publiceren. Als je bezwaar maakt tegen een specifiek beeld, dan kan je dat melden via info@zwemfed.be en kan het beeld verwijderd worden.

Persoonsgegevens

De vzw Vlaamse Zwemfederatie bewaart en verwerkt de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, zoals nader omschreven in onze Privacyverklaring. Wanneer je een formulier indient via de website van de vzw Vlaamse Zwemfederatie dan worden je gegevens enkel voor interne werking en rapportering gebruikt. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Voorwaarden voor events

Tickets

Tickets voor events worden aangeboden door de vzw Vlaamse Zwemfederatie. Een ticket geeft toegang voor slechts één persoon tot het evenement op de plaats, de datum en het uur, vermeld op het ticket.

Elk ticket heeft een unieke barcode die gescand wordt aan de ingang van het evenement. Het ticket is enkel geldig met een leesbare barcode of controlestrook en dient op verzoek te worden getoond.

De aankoper is verantwoordelijk voor het gebruik van dit ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele ticket gebruikt, wordt tot het evenement toegelaten. Het heeft dus geen nut een ticket te kopiëren of eenzelfde ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd ticket zal bijgevolg de toegang tot het evenement worden geweigerd.

Namaak van een ticket is strafbaar en wordt juridisch vervolgd. Het is verboden een ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen.

De organisatie en exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een ticket.

De houder van een ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.

Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de site en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd.

Elk ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het evenement vermeld op het ticket. Bij het verlaten van het terrein moet u zich een nieuw ticket aanschaffen, tenzij anders vermeld door de organisator.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.

De aankoop van een ticket is definitief en wordt onder geen beding terugbetaald door de organisator.

Attest van deelname

Een attest van deelname wordt enkel afgeleverd aan deelnemers die aanwezig zijn op het event. Deelnemers die achteraf een opname bekijken kunnen hiervoor geen attest van deelname bekomen.

Annulering

Voor bepaalde events aangeboden door vzw Vlaamse Zwemfederatie is een voorafgaandelijke inschrijving verreist (o.a. webinars, bijscholingen, begeleidingen, …). Deze inschrijving is bindend en kan alleen geannuleerd worden volgens de toepasselijke annuleringsvoorwaarden.

Tenzij andere annuleringsvoorwaarden worden vermeld bij het evenement, gelden onze algemene annuleringsvoorwaarden:

  • Schrijf je in voor een evenement van de vzw Vlaamse Zwemfederatie en kan je niet aanwezig zijn, dan kan je dit tot 20 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk laten weten aan info@zwemfed.be. Je hoeft dan geen deelnamebedrag meer te betalen of indien je de betaling al overmaakte, wordt het volledige bedrag teruggestort.
  • Schrijf je in voor een evenement van de vzw Vlaamse Zwemfederatie en je laat tussen 20 kalenderdagen en 10 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk weten aan info@zwemfed.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan blijft 50% van het deelnamebedrag verschuldigd, het eventueel te veel betaalde deelnamebedrag wordt dan teruggestort. Dit omdat de vzw Vlaamse Zwemfederatie reeds de nodige kosten maakte.
  • Schrijf je in voor een evenement van de vzw Vlaamse Zwemfederatie en je laat minder dan 10 kalenderdagen voor het evenement of helemaal niet schriftelijk weten aan info@zwemfed.be je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 100% van het deelnamebedrag of wordt 0% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat de vzw Vlaamse Zwemfederatie reeds de nodige kosten maakte.

Wijzigingen

De vzw Vlaamse Zwemfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 15/11/2022.