Wedstrijdaanbod

U bent hier

Wedstrijdaanbod

Wedstrijdindeling

Parantee-Psylos coördineert een recreatief circuit voor zwemmers met een verstandelijke handicap en een competitief circuit voor zwemmers met een fysieke- en visuele handicap.

G-zwemmers kunnen inclusief deelnemen aan het recreatieve PACO circuit van VZF en aan reguliere competitiewedstrijden van VZF. Deelname aan reguliere VK en BK kan enkel aan paralympische nummers én indien de G-zwemmer de aangepaste limiettijden, opgemaakt per klasse, behaalt.

Tot slot organiseert Special Olympics Belgium jaarlijks de nationale spelen voor sporters met een verstandelijke beperking. Dit is een recreatieve zwemwedstrijd waarvoor je tijdig via de organisatie dient aan te melden. Meer info via www.special-olympics.be.

Download het overzicht van het wedstrijdaanbod G-zwemmen

Kalender G-zwemmen

Download kalender G-zwemmen - fysieke en visuele beperking
Download kalender G-zwemmen - verstandelijke beperking

Reglement G-zwemmen

Zwemmers met een fysieke of visuele beperking kunnen deelnemen aan een competitiecircuit.  Hierbij wordt het IPC reglement gevolgd, mits enkele aanpassingen op Belgisch niveau.

Om geïnteresseerden in het recreatief circuit voor zwemmers met een verstandelijke beperking wegwijs te maken in de stappen die genomen dienen te worden om aan dergelijke wedstrijden deel te nemen of om deze zelf te organiseren is er een afzonderlijk draaiboek.

Download reglement G-zwemmen - fysieke en visuele beperking
Download reglement G-zwemmen - verstandelijke beperking

Classificatie

Classificatie groepeert sporters in sportklassen, dit is volgens de impact van de beperking op de prestatie binnen de sporttak of en sportdiscipline. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of –discipline mag meedoen in competitieverband. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportklasse zo gelijkwaardig mogelijk is.

De classificatie is een screening en bestaat uit verschillende genormeerde fasen: de sporter heeft (minstens) één van de tien erkende beperkingen voor competitieve sportbeoefening, voldoet vervolgens aan de minimale beperking van de sporttak en krijgt dan een sportklasse en een status van die sportklasse toegekend.

Wanneer een zwemmer in een bepaalde fase de norm niet haalt, betekent dit niet dat hij/zij geen beperking heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de sporter een beperking heeft die in zwemmen niet toegelaten wordt of dat de mate van de beperking onvoldoende impact heeft op zijn/haar sportuitoefening. De zwemmer kan verder op recreatieve basis sporten of kan deelnemen aan competities waar het hebben van een sportklasse niet verplicht is of waar het sporttechnisch reglement dit toelaat.

Download aanvraagformulier nationale classificatie - fysieke of visuele beperking
Download aanvraagformulier nationale classificatie - verstandelijke beperking
Download aanvraagformulier vlaamse classificatie - doven en slechthorenden

Document laten invullen en ondertekenen door arts. Het volledig ingevulde attest moet daarna overgemaakt worden aan de VZF voor goedkeuring, waarna de zwemmer enige tolerantie krijgt bij de start. De afgevaardigde of trainer die de zwemmer begeleidt op wedstrijd, moet voor aanvang van de wedstrijd het attest voorleggen aan de kamprechter. Indien hij/zij dit niet doet of pas na een uitsluiting het attest voorlegt, zal de zwemmer uitgesloten blijven. 

Omwille van een beperking kunnen uitzonderingsregels, afwijkingen ten opzichte van de bestaande zwemreglementering, van toepassing zijn.

Belgische recordlijst

Zwemmers met een geldige (inter)nationale classificatie kunnen een Belgisch record vestigen (uitgezonderd zwemmers met autisme). Meer info: info@parantee-psylos.be

Download Belgische recordlijst G-zwemmen

Officialopleiding

Een overzicht van de officialopleidingen vind je hier.