VSF steunt nieuw wetsvoorstel verenigingswerk

VSF steunt nieuw wetsvoorstel verenigingswerk

Op 23 april vernietigde het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk. Dit veroorzaakte grote onzekerheid bij de sportclubs, niet in het minst bij de vele coaches, trainers, scheidsrechters en juryleden die gebruik maakten van dit systeem.

De Vlaamse Sportfederatie (VSF), l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) en l’Association des Etablissements Sportifs (AES) hebben daarom onmiddellijk gepleit voor het behoud van de huidige regeling voor de non-profit sport, met een strikte afbakening tot een aantal noodzakelijke functies in de sportclub. De beperkte administratieve last, geen extra druk op de sociale zekerheid, geen versnippering van sociale rechten en geen gevaar op uitstroom uit de reguliere arbeid zijn de succesfactoren voor alle betrokkenen. VSF, AISF en AES drongen dan ook aan op een snel, parlementair initiatief om de nefaste situatie die dreigde voor vele lokale sportclubs te voorkomen.

Het kabinet van minister De Block en De Croo hebben snel gehoor gegeven aan deze oproep en de voorbije weken werd nauw samengewerkt met federaal Volksvertegenwoordiger Tania De Jonge aan een nieuw wetsvoorstel voor het verenigingswerk. De nieuwe regeling behoudt de voorwaarde dat mensen minstens 4/5de moeten werken om verenigingswerk te kunnen doen. Ook het plafond van 6000 EUR per jaar wordt behouden, maar de inkomsten worden niet langer volledig (para)fiscaal vrijgesteld. Om tegemoet te komen aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof zal er voortaan een sociale bijdrage van 10% op de inkomsten geheven worden. Er wordt ook voorzien in een betere bescherming van de verenigingswerker. Zo worden er onder andere regels voorzien met betrekking tot het werkrooster, rustpauzes en opzeg.

Er werd in de onderhandelingen op aangedrongen dat de fiscale en administratieve last voor de sportclubs zo klein mogelijk gehouden worden.

Het nieuwe wetsvoorstel wordt vandaag in de Kamer van Volksvertegenwoordiging neergelegd en zal snel behandeld worden in de commissie Sociale Zaken.

Dit nieuwe wetsvoorstel komt tegemoet aan de kritieken van het Grondwettelijk Hof zonder de fiscale en administratieve last voor de sportclubs zwaar te verhogen. VSF, AISF en AES steunen dit wetsvoorstel dan ook ten volle en roepen de andere partijen op om dit wetsvoorstel te steunen en snel goed te keuren zodat de sportclubs gebruik kunnen maken van het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2021.