FAQ

U bent hier

FAQ

1. Betreffende LEDEN SPORTBEOEFENAARS die deelnemen aan de zwemsportactiviteiten

Zijn leden (zwemmers, trainers en bestuursleden,...) op weg naar het zwembad verzekerd?
Wat met niet-leden (ouders,...)?

Leden zijn verzekerd op de weg van en naar de verzekerde activiteiten.
Vrijwilligers/niet -leden die kinderen (leden) voeren naar het zwembad/wedstrijden... zijn niet verzekerd. De meest aangewezen manier om deze personen te verzekeren voor L.O. & B.A. is hun lid maken als niet-vergunninghouder.

Bij verplaatsing naar een zwemtraining door een verzekerde atleet (lid), wanneer begint de verzekering te lopen en wanneer is de atleet voor deze activiteit niet meer verzekerd?

Vanaf het moment dat hij/zij thuis buiten stapt op weg naar het zwembad tot hij/zij terug thuis is binnen de meest realistische tijdspanne.

In hoeverre is de burgerlijke aansprakelijkheid van trainers aan het bad verzekerd?

Zie overzicht: verzekerde waarborgen, BA
Concreet geval: een zwemmer wordt onwel op training, wordt gehospitaliseerd en sterft. Diagnose: hartaanval. De ouders stellen de trainer van de zwemmer verantwoordelijk voor het sterfgeval. Is de trainer 'gedekt' door de verzekering?
De trainer is verzekerd voor dergelijke voorvallen. N.V. ARENA zal de zaak verdedigen en onderzoeken, indien de verantwoordelijk bij de trainer ligt zal N.V. ARENA de dekking op zich nemen.

Hoe kunnen we kandidaat-leden verzekeren vooraleer ze definitief in te schrijven?

Niet-leden die onze sport helemaal niet kennen, maar wel eens wensen te proeven, kunnen dit 3x binnen een bepaalde club. Binnen de sportpromotionele omkadering is dit gratis. Na de proefles of kennismaking dienen ze wel te beslissen of ze lid zullen worden of niet.
De club dient de namen van het kandidaat -leden te registreren, het formulier verzekeringsaangifte 'proeflessen' in te vullen en deze vooraf of 24 u na de activiteit op te sturen naar de Vlaamse zwemfederatie. Binnen de sportpromotionele omkadering is deze verzekering gratis.

Bij organisatie van een zwemuitstap (wedstrijden, stages,...) met familieleden die geen lid zijn bij de club vragen wij ons af hoe zij verzekerd kunnen worden?

Dit zijn niet-leden die door uw club worden ingezet als pure vrijwillige helpers.
Hiervoor kan u het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' gebruiken of kiest voor de comfortoptie op jaarbasis.

Is het risico van zwemmen in open water gedekt bij trainingsstages? Speelt de aanwezigheid van redders hierin mee? Dit zal enkel kunnen in aangeduide zwemzones of niet? Wat met zones waar geen aanduiding aanwezig is?

Deze zwemactiviteit is gedekt voor de leden van de Vlaamse Zwemfederatie, maar men moet hierbij wel het 'zwemreglement open water' (waaronder diepte water, temperatuur, voorzien geneeskundige dienst/redders, wateronderzoek,...) en het reglement van het meer, rivier, plas,... respecteren.

Personen met een beperking (G-zwemmen), zijn deze voldoende gedekt voor hun zwemsportactiviteit?

De leden van de Vlaamse Zwemfederatie zijn verzekerd voor de zwemactiviteiten. D.w.z. zwemtrainingen, zwemwedstrijden, demonstraties,...

Wat met persoonlijke begeleiders die meekomen tot aan het zwembad maar niet aan de zwemactiviteit zullen deelnemen, kunnen we deze personen ook op een bepaalde manier verzekeren?

De meest aangewezen manier om deze personen te verzekeren tijdens hun begeleiding voor L.O. & B.A. is eenvoudig het lid maken als niet-vergunninghouder bij de Vlaamse Zwemfederatie.

Jaarlijks organiseren we een car-wash. Zijn de kinderen verzekerd bij schade aan de auto's?

Alle leden van de Vlaamse Zwemfederatie zijn verzekerd voor schade aan derden, dit valt onder burgerlijke aansprakelijkheid.

Tijdens de uren van de lessen van de zwemschool kunnen ouders, familieleden (niet-leden) in een vrije baan mee baantjes zwemmen. Zijn zij dan verzekerd?

Indien het zwembad op dat ogenblik open is voor publiek en zij zwemmen onder het toezicht van het zwembadpubliek, is de verantwoordelijkheid niet bij de zwemclub.
Indien de zwemactiviteit onder toezicht staat van de zwemclub (club huurt het zwembad voor hun zwemactiviteit) zijn deze ouders, familieleden ( niet-leden) niet verzekerd. Wij adviseren dan wel deze personen door te geven als niet-vergunninghouder, zij genieten dan van de L.O. en B.A. verzekering onder de polis.

Wat te doen indien men als huurder van het zwembad aan de eigenaar moet aantonen dat de club verzekerd is?

U kan heel eenvoudig een attest vragen bij N.V. ARENA, waarbij men kan aantonen dat men als club verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoe lang is de maximum looptijd van een dossier?

De duurtijd van de behandelingskosten bedraagt 104 weken (medische kosten).

2. Betreffende NIET-LEDEN SPORTBEOEFENAARS die deelnemen aan de zwemsportactiviteiten

Hoe kunnen we kandidaat-leden verzekeren vooraleer ze definitief in te schrijven?

Niet-leden die onze sport helemaal niet kennen, maar wel eens wensen te proeven, kunnen dit 3x binnen een bepaalde club. Binnen de sportpromotionele omkadering is dit gratis. Na de proefles of kennismaking dienen ze wel te beslissen of ze lid zullen worden of niet.
De club dient de namen van het kandidaat -leden te registreren, het formulier verzekeringsaangifte 'proeflessen' in te vullen en deze vooraf of 24 u na de activiteit op te sturen naar de Vlaamse zwemfederatie. Binnen de sportpromotionele omkadering is deze verzekering gratis.

3. Betreffende verzeking voor andere risico's

Is een extra verzekering nodig voor een zwemstage in het buitenland?

De clubs kunnen afzonderlijk een travelpolis afsluiten aan een voordelig tarief bij N.V. ARENA.
Deze aparte masterpolis omvat reisbijstandverzekering met o.m. repatriëring, behandelingskosten ter plaatse bij ziekte en ongeval, met inbegrip van ongevallen overkomen tijdens het in het buitenland beoefenen van de federale- of clubsportactiviteiten.

Kunnen we een 'annulatieverzekering' nemen voor buitenlandse stages?

Hiervoor is een nieuwe polis voorzien, de clubs kunnen dit afzonderlijk aan een voordelig tarief afsluiten bij de N.V. ARENA. (Deze verzekering bestaat ook op jaarbasis)
Deze polis heeft tot doel de annulatiekosten te verzekeren dewelke in toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de verzekerde naar aanleiding van de annulatie van de reis ingevolge een geval van overmacht.

Is de burgerlijke aansprakelijkheid van de clubbestuurders van een vzw via de zwemfederatie verzekerd?

Nee.

Kan dit verzekerd worden en onder welke voorwaarden of tarieven?

Een nuttige dekking (bijstandpolis) voor vzw's die hun bestuurders waarborgt voor de financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld. Dit kan via N.V. ARENA aan een voordelig tarief.

Is rechtsbijstand via N.V. ARENA mogelijk?

Rechtsbijstand kan via N.V. ARENA voor leden van de Vlaamse Zwemfederatie.

FAQ Open water zwemmen-wedstrijden:
Kunnen de motorboten verzekerd worden tegen schade? Verzekeren van de bemanning van deze motorboten?
Ook voldoende verzekerd voor ongevallen tijdens een actie t.g.v. deze boten.

Vrijwilligers, materiaal, derden, brandverzekering,... dienen steeds apart verzekerd te worden! Voor bijkomende verzekering kan men steeds contact opnemen met N.V. ARENA.

Welke extra verzekering dienen wij te nemen voor het publiek bij een clubwedstrijd, brevettenavond en dergelijke? Je kan toch niet altijd op voorhand weten hoeveel en welke mensen (ouders, familie,...) aanwezig zullen zijn?

Hiervoor kan u het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' gebruiken of kiest voor de comfortoptie op jaarbasis.

Wat met dekking toeschouwers aan de rand van het zwembad?

Het publiek is verzekerd indien ze door de fout van de organisatie is veroorzaakt, publiek neemt ook altijd wel een risico op zich.

Verzekeren van gehuurd materiaal?

In de eerste plaats is de verhuurder van het materiaal (bv.tribunes,...) verantwoordelijk voor de staat van het verhuurde of uitgeleende materiaal. Hij moet dan ook altijd optreden als een goeie huisvader en dus moet dit in principe in orde zijn.

U kan zich als organisator voor uitgeleende materialen extra laten verzekeren?

(voornamelijk vraag voor materialen zoals PC's , beamers, schermen.... ). Neem hiervoor contact op met N.V. ARENA.

4. Betreffende het inrichten van andere sporten dan de hoofdsportactiviteit

Hoe kunnen we ons verzekeren voor andere sporten, bv. fietstocht, voetbal,... (niet-zwemactiviteiten) voor 1 of meerdere dagen? Wat houdt de verzekering in?

Hiervoor gebruikt u het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's', het inrichten van andere sporten'.

5. Betreffende de organisatie van activiteiten die niets met sport te maken hebben en het verzekeren van vrijwillige helpers

Bij organisatie van een zwemuitstap (wedstrijden, stages,...) met familieleden die geen lid zijn bij de club vragen wij ons af hoe zij verzekerd kunnen worden?

Dit zijn niet-leden die door uw club worden ingezet als pure vrijwillige helpers.
Hiervoor kan u het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' gebruiken of kiest voor de comfortoptie op jaarbasis.

Hoe verzekeren van niet-sportactiviteiten (BBQ, fuif, kwis,...)?

Hiervoor kan u het verzekeringsformulier 'tijdelijke risico's' gebruiken of kiest u voor de comfortoptie op jaarbasis.

Het verzekeringspakket 'comfort opties' (BA + LO vrijwillige helpers) blijkt vrij beperkt te zijn bij bepaalde organisaties sportnevenactiviteiten. Kan dit pakket uitgebreid worden? Bv. een brandverzekering, een verzekering schade aan gebouwen, glasbreuk bij waterpolo,...

Uitbreiding van de 'comfort optie' is perfect mogelijk, voor een bijkomende verzekering neemt u contact op met N.V. ARENA om de mogelijkheden te bekijken.

6. Meer info

De voornaamste informatie en documenten met betrekking tot uw verzekering zijn te vinden op de website van de Vlaamse Zwemfederatie of op de website van de verzekeringsmaatschappij N.V. ARENA.
U klikt op de rubriek 'Het hoekje van de federaties' om vervolgens naar 'VZF' te gaan.
Op aanvraag kunnen de documenten waarvan sprake ook via de post of via fax worden toegestuurd.