Als competitievergunninghouder ontslag geven bij jouw club?

15 mei - 15 juni
15
05
Als competitievergunninghouder ontslag geven bij jouw club?

De atleet heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging (club) jaarlijks te beëindigen, overeenkomstig het decreet van 24/07/96 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.

De oude club kan geen verzet aantekenen tegen het ontslag van haar atleet. Wanneer een atleet zijn vrijheid vraagt bij toepassing van het decreet van 24/07/96, mag de club waarbij hij/zij aangesloten is, geen vergoeding eisen voor opleiding. De club moet ook de vrije keuze van aansluiting bij een sportclub naar keuze eerbiedigen.

Wanneer moet de overeenkomst tussen de club en het lid worden opgezegd?

Tussen 15 mei - 15 juni (niet voor en niet na)

Hoe?

Dit gebeurt, op straffe van nietigheid, met een tussen 15 mei - 15 juni per post aangetekend schrijven dat je niet meer aangesloten wil zijn bij de betreffende club:

1. Aan de opgezegde club

EN

2. Aan de Vlaamse Zwemfederatie, Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke

Met vermelding van je naam, adres, geboortedatum, vergunningsnummer, naam van de club. De brief moet gedateerd en ondertekend worden door de atleet zelf en indien hij/zij jonger is dan 18 jaar eveneens door de ouders of de wettige voogd.

De poststempel van de twee aangetekende brieven geldt als bewijs en datum van verzending.

Je bent dus vrij op 16 juni en daarna kan je onmiddellijk een vergunning bij een nieuwe club aanvragen.

Buiten de wettelijke voorziene ontslagperiode van één maand (15 mei - 15 juni) kan de competitievergunninghouder een overgang bekomen, wanneer zowel beide clubs (de opgezegde club en de nieuwe club) als de competitievergunninghouder zich hierover onderling schriftelijk akkoord verklaren. Dit geldt niet voor waterpolospelers die tijdens het seizoen al aan officiële wedstrijden hebben deelgenomen.

Hiervoor gebruikt men het formulier 'overgang mits onderlinge toestemming' te worden ingevuld en opgestuurd.

Voorbeeld ontslagbrief leden