Praktische richtlijnen m.b.t inschrijving en opleiding

Praktische richtlijnen m.b.t inschrijving en opleiding

Inschrijving

 • kandidaat official (KO) stuurt formulier 'aanvraagformulier opleiding TAK ' per post of per mail naar de Vlaamse Zwemfederatie, met vermelding van de provincie waar de theoretische opleiding zal gevolgd worden.

Voorwaarden deelname cursus TAK

 • OPGELET: om te kunnen deelnemen aan de cursus moet je aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie als niet-vergunninghouder (NV) of competitie-vergunninghouder (CV), vraag aan de clubsecretaris of hij je heeft aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie!
 • KO betaalt het inschrijvingsgeld (zie aanvraagformulier)

Les - examens - stages

 • KO haalt zelf volgende documenten van de website of vraagt deze aan bij de Vlaamse Zwemfederatie
  • cursus TAK (.pdf) - update 02/2018
  • 2 stageformulieren aankomstrechter en 2 stageformulieren tijdopnemer
  • 2 examenformulieren aankomstrechter en 2 examenformulieren tijdopnemer
  • KO zal in de week voor de theoretische les een bevestigingsmail ontvangen voor deelname aan de aangevraagde cursus TAK indien hij voldoet aan de voorwaarden.
  • KO volgt theoretische les (zonder voorafgaande stage).
   • Niet verplicht dit in eigen provincie te volgen maar les en examen dienen wel in dezelfde provincie te gebeuren.
  • KO zal tijdens de eerste theorieles een officialboekje ontvangen.
  • KO legt theoretisch examen af (1 - 2 weken na theoretische les).
  • KO geeft officialboekje af aan examinator die de nodige contactgegevens van de kandidaat noteert en bezorgt hem/haar dit na het examen terug, al dan niet met onmiddellijke mededeling van de uitslag ter plaatse.
  • Examinator geeft 25 vragen (13 multiple choice - 12 andere vragen).
   • 80% = geslaagd
   • tussen 70 - 80% = schriftelijk herexamen
   • minder dan 70% = volledig opnieuw beginnen (les + examen)
  • Eventueel herexamen (1 - 2 weken na afleggen 1ste theoretisch examen).
  • Bij niet slagen in herexamen moet de KO opnieuw een les volgen en examen afleggen (geen nieuwe betaling).
  • KO mag maximaal 2 maal de lessen volgen en examens afleggen.
  • KO doet 2 stagebeurten (provincieoverschrijdend) NA het volgen van de theoretische les (stage mag dus tussen theoretische les en examen)
   • Hoe zich opgeven voor een stage: KO geeft zich op als stagedoend official aan de organisator van de zwemwedstrijd, met de expliciete vraag dit door te geven aan de kamprechter van dienst of neemt vooraf zelf hiervoor contact met de dienstdoende kamprechter.
  • KO volbrengt stages en bezorgt zijn/haar officialboekje aan de cursusverantwoordelijke van zijn/haar provincie, die de 2 praktische proeven regelt.
   • OPGELET indien de theorieles wordt gevolgd in een andere provincie : KO moet er zelf voor zorgen dat de cursusverantwoordelijke van de eigen provincie, na slagen van het theoretisch examen en het volbrengen van de stages, het official boekje krijgt en op die manier op de hoogte wordt gebracht dat de 2 praktische proeven kunnen afgesproken worden!
  • KO legt 2 praktische proeven af in eigen provincie en dit volgens de algemeen geldende normen per proef:
  • 20 tijdopnames, waarvan 2 >10/100 verschil mogen hebben met de referentietijd
  • 20 aankomsten, te beoordelen door de examinator
  • KP te beoordelen door de examinator
  • Er mag maximaal 1 maal een herexamen afgelegd worden voor de praktijkproeven.
  • De opleiding KO (van theoretische cursus tot en met laatste praktische proef) mag niet langer duren dan 1 jaar.
   De Vlaamse Sportcommissie Zwemmen kan hierop verantwoorde uitzonderingen toestaan.

Benoeming

 • Enkel indien de kandidaat over een CV nummer beschikt, wordt na 2 geslaagde praktische proeven door de examinator een 'getuigschrift official' overhandigd. Vanaf dat ogenblik is de official gemachtigd om te fungeren.
 • Na de praktijkproeven worden de officialboekjes aan de cursusverantwoordelijken bezorgd die deze na goedkeuring bezorgen aan de provinciale afgevaardigde bij het Vlaams Sportbestuur voor benoeming in het Vlaams Sportbestuur.
 • KO's die nog niet over een CV nummer beschikken kunnen pas officieel benoemd worden nadat zij een CV nummer aan de VZF hebben aangevraagd en bekomen. Zij geven, na slagen, dit nummer zo vlug mogelijk door aan de provinciaal afgevaardigde voor benoeming.
 • Pas wanneer de kandidaat geslaagd is EN door het Vlaamse Sportbestuur werd benoemd, wordt het boekje afgestempeld en door de Vlaamse Zwemfederatie teruggestuurd naar de official.