Fernand Van Huyneghem Secretaris-Generaal/Algemeen Directeur Vlaamse Zwemfederatie met pensioen

Fernand Van Huyneghem Secretaris-Generaal/Algemeen Directeur Vlaamse Zwemfederatie met pensioen

Na een succesvolle carrière van 40 jaar gaat hij op 1 september 2017 met pensioen en geeft hij de fakkel door aan zijn opvolger.

Na zijn studies Hoger Onderwijs Nederlands, Engels en Moraalwetenschappen vervulde hij in 1975 zijn militaire dienstplicht al kandidaat reserve-officier in het Ministerie van Landsverdediging in Evere bij de Directie Administratie, Financiën en Personeel.

Op het einde van zijn legerdienst in 1976 kwam hij in contact met de toenmalige Secretaris-Generaal Roger Verloove van de Koninklijke Belgische Zwem- en Reddingsbond, die hem vroeg of hij geïnteresseerd was om aan de slag te gaan bij de Zwembond.

Na een proefperiode werd hij aangenomen als Adjunct-Secretaris-Generaal van de KBZRB en volgde de cursus bestuurswetenschappen en sportfunctionaris Bloso.

Ingevolge het zogenaamde splitsingsdecreet 02/03/1977 (erkenning en subsidiëring van de landelijk georganiseerde sportverenigingen) werden toen in de schoot van de Koninklijke Belgische Zwem- en Reddingsbond (KBZRB) twee afdelingen opgericht, een Vlaamse en een Waalse.

Tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van alle Vlaamse zwemsportclubs werd op datum van 17/12/1977 een vzw opgericht onder de benaming ‘Vlaamse afdeling van de KBZRB’ met zetel te Brussel en werd hij door de toenmalige beheerraad benoemd als eerste Secretaris-Generaal-Penningmeester.

Hij startte met zeer beperkte financiële middelen en met slechts één personeelslid, Brigitte De Cock, komende van de KBZRB.
Geleidelijk aan introduceerde hij een nieuwe ledenadministratie, een nieuwe boekhouding, werd hij verantwoordelijk uitgever van het tijdschrift Zwemecho, schreef hij de eerste statuten en het huishoudelijk reglement van onze federatie, werd er aan structuren gewerkt, verschillende commissies opgericht,… enz.

Op 01/12/1988 werd Martine Vloeberghen aangenomen als informaticus en stapte de VZL het computertijdperk binnen.

Als sportpionier heeft hij er mee voor gezorgd dat de Vlaamse Zwemfederatie vandaag is uitgegroeid tot een vooraanstaande, goed gestructureerde en financieel gezonde sportfederatie met de steun van waardevolle en competente personeelsleden die door de jaren heen werden aangeworven en beschikt onze federatie over kantoren die eigendom zijn.

Gedurende zijn lange loopbaan heeft hij zich in de eerste plaats altijd voor 200% ingezet voor het welzijn van onze federatie en onze zwemsport. Daarnaast deed de sportwereld of sommige ministers ook vaak een beroep op hem om te helpen bij de verdere uitbouw en professionalisering van het Vlaams sportlandschap.

Zo zetelde hij in veel verschillende commissies en werkgroepen binnen het Bloso en de Hoge Raad voor de Sport (commissiewetgeving) en was aldus betrokken bij het tot stand komen van de meeste Vlaamse sportdecreten en sportstructuren waar hij belangrijke functies vervulde.

Op beleidsvlak was hij in 1989 één van de geestelijke vaders en medeoprichter van de Vlaamse Sportfederatie (VSF). Hij zetelde er gedurende 17 jaar als bestuurder en was achtereenvolgens penningmeester, ondervoorzitter en voorzitter.

Wat kaderopleiding betreft was hij in 1994 medeoprichter van de Vlaamse Trainersschool (VTS) waar hij gedurende 12 jaar lid van de stuurgroep was en ondervoorzitter.

Op juridisch vlak werd hij in 1993 benoemd door de minister in de disciplinaire organen van de Vlaamse Gemeenschap voor de bestraffing van dopinggevallen. Hij zetelde gedurende 12 jaar eerst in de disciplinaire commissie (in eerste aanleg) en daarna in de disciplinaire raad (in beroep).

Tenslotte was hij in 2008 ook één van de geestelijke vaders voor de oprichting van het Vlaams Doping Tribunaal en de disciplinaire Commissie voor Elitesporters waar hij gedurende de afgelopen 8 jaar de stuwende kracht was als voorzitter.

Hij is een grote bezieler van ethische waarden en normen en een voorvechter van een dopingvrije sport.

Sedert jaar en dag dient hij de sport en de sportfederaties in Vlaanderen op het allerhoogste niveau en heeft hij zich steeds ingezet voor de verdere uitbouw en professionalisering van de sportfederaties en speelde hij een rol op beleidsvlak, opleidingsvlak, sportethisch en juridisch vlak. Een sportpionier en sportleider in hart en nieren.

Een eerste dankbetuiging met receptie vond reeds plaats na  de voorbije Algemene Vergadering in Antwerpen in aanwezigheid van de vele clubafgevaardigden. Recent werd ook een afscheidsdiner georganiseerd in Brugge in aanwezigheid van onze Voorzitter en de leden met de Raad van Bestuur.

Functies uitgeoefend binnen de Vlaamse Sportwereld

 • Vlaamse Zwemfederatie (VZF)
  1976 - heden (40 jaar)
  Medeoprichter en Secretaris-Generaal/Algemeen Directeur
 • Vlaamse Sportfederatie (VSF)
  1989 - 2006 (17 jaar)
  Medestichter, bestuurder, penningmeester en gewezen voorzitter
 • Vlaamse Trainersschool (VTS)
  1994 - 2006 (12 jaar)
  Medestichter en gewezen ondervoorzitter
 • Vlaams Topsportplatform/Bloso
  2003 - 2006
  Lid Stuurgroep en lid Taskforce topsport
 • Vlaamse Gemeenschap Disciplinaire organen (Medisch Verantwoord Sporten)
  1993 - 2005 (12 jaar)
  Lid Disciplinaire Commissie (eerste aanleg)
  1993 – 2001
  Lid Disciplinaire Raad (beroep)
  2002 – 2005
 • Vlaams Doping Tribunaal (VDT)
  2008 - 2016 (8 jaar)
  Medestichter en gewezen voorzitter

Andere uitgeoefende functies

 • Lid van verschillende commissies en werkgroepen binnen het Bloso, LCK, VSF, de Hoge Raad van de Sport Wetgeving, Verzoeningscommissie
 • Ex-lid van de Vaste Commissie voor de niet-betaalde sportbeoefenaar BOIC
 • Ex-Jurylid Vlaamse Sportprijzen
 • Reserve-officier Kapitein-Commandant

Onderscheidingen

 • Met VSF Gulden Spoor van de internationale uitstraling Vlaanderen – Europa 2002
 • Met VZF laureaat van het Panathlon Stipendium 2014

Eretekens

 • Ridder in de Kroonorde
 • Ridder in de Leopoldsorde
 • Officier in de Kroonorde