Algemene informatie

Algemene informatie

  • Talentontwikkelingsplan Synchro Vlaamse Zwemfederatie (.pdf)
  • Afsprakennota 12&U (.pdf)
  • Proeven Talenten 8 tot 11 jaar (.pdf)
  • Proeven 12&U tot 18&U (.pdf)